Dagens sårbara samhälle som är beroende av en ständig tillströmning av nödvändiga resurser, som på samma gång främjar en livsstil av extrem konsumtion, kan inte på något sätt beskrivas som hållbart. Denna sårbarhet förvärras betydligt när man räknar med den politiska och ekonomiska oron, resursbristen och försämrade miljön i hela världen.

Alla de som lever i städer eller har ett intresse i deras överlevnad, behöver inse att kriserna hotar vid horisonten. Dessa kriser med sina olika grader av störningar och förstörelser är redan ett faktum och kommer så småningom att växa och påverka alla delar i samhället. Men det är städerna som kommer att få betala det högsta priset.

Den moderna staden producerar lite eller ingen energi eller mat, och har minimala eller inga av de råvaror och resurser som den använder dagligen. På grund av befolkningstätheten är staden sårbar för politisk oro, massarbetslöshet och samhälleliga sammanbrott i form av kriminalitet etc. Till detta kan läggas ekonomisk instabilitet, miljökatastrof och strukturell kollaps för den sociala servicen.

Många av dessa kriser med sina katastrofala följder är redan i full gång i många länder, och det finns inget sätt för oss att förutsäga när, hur eller var en katastrof kommer att inträffa nästa gång.

En allvarlig kollaps skulle kunna undvikas med grön miljövänlig teknik, alternativa sociala och ekonomiska processer, men mest av allt en förståelse för behov och vilja till förändring.

När varje medborgare inser vilka möjligheter som finns, och att de möjliga effekterna av en radikal förändring är långt från negativa, då kan förändringen av våra städer börja.

Framtidens hållbara stad måste byggas på följande grund:

Ett mänskligt välfärdssystem, – hjälp till självhjälp/bemyndigande.

Ett direktstyrt eller samverkande demokratiskt system, – en decentralisering av samhället.

En livsstil baserad på kvalitet och inte kvantitet, – en förändring till ett mänskligare ekonomiskt system.

Och slutligen, att en samarbetsanda och respekt mellan människor, liksom mellan människor och naturen antas.