En granskning av samhällets roller från ett helhetsperspektiv och ett humanistiskt perspektiv.

Meningen med och funktionen av en upplyst civilisation måste vara att främja den högsta livskvaliteten för varje medborgare, utan att offra natur och miljö. Övergången från det centralstyrda kontrollsamhället till beslutsfattande i det lokala samhället kommer att medföra en individuell och kollektiv förvandling. Detta måste komma från en lokal folkrörelse där människorna är utbildade och välinformerade och därefter kan det spridas till en världsomspännande rörelse.

 Alla individer kommer att få ett nyuppväckt intresse för meningen med livet/livskvaliteten. Det gäller både fysiskt, känslomässigt, intellektuellt och andligt. Huvudet behöver hjärta, kropp och själ i framtiden då humanismen sätts i första rummet.

Jag skall, från ett livskvalitetsperspektiv, försöka att formulera och dra upp riktlinjer för en helhetssyn när det gäller individens behov av och relation till samhället och naturen. Dessa tre delar, individ, kollektiv och miljö (biosfären) kan inte ses som separata från varandra utan destruktiva och kaotiska konsekvenser. Med kunskap baserad på kvalitet, mening och sammanhang måste vi återförenas och läka denna splittring, för att skapa en jämlik samexistens som söker harmoni, balans och en långsiktig hållbarhet.

Idag har ordet kvalitet, som ett mått på samhällsutvecklingen, till största delen ersatts av kvantitet. Kvantitet har blivit ett mått på allting. Hur mycket man tjänar, äger, konsumerar och hur mycket man arbetar. Ju mer vi producerar desto mer kan vi expandera – vår makt, vår teknik och vår industri, och ju mer vi uppnår desto större konkurrens kan vi skapa. Inom ramen för den globala kasino-ekonomin och den tekniska världen, finns ingen ände på och ingen begränsning för behovet av mer tillväxt. Denna koloss är fantasilös och baserad på expansion utan eftertanke. Vi gör det för att vi kan och därför är det bra.

Innebörden och vikten av livskvalitet behöver och måste återupptäckas och återupprättas som en del i en planerad förändring av samhället. Vad vi arbetar med, det vi producerar och hur vi lever, måste granskas vad gäller kvalitet, funktion och mening, med tanke på konsekvenserna för den enskilde, samhället och miljön. Kvantitet som måttstock måste degraderas till sin rätta plats, sist i kön.

Om man kan enas om att mer av allting inte är ett sätt att uppnå självförverkligande i livet,   – fråga bara de som har allt – då kan det vara dags att välja kvalitet som en möjlig väg att nå detta mål. Jag tycker att återupprättandet av begreppet kvalitet som en måttstock för samhällets utveckling är ytterst viktigt, men det måste vara inom ett helhetsperspektiv. Därför måste vi undersöka på vilket sätt och inom vilka områden vi kan använda och dra nytta av denna förändrade prioritering. Vi måste börja fråga varför – varför är detta arbete nödvändigt? Vilken framtid bygger jag för mig själv, mina barn och samhället? Vilket syfte tjänar det? Är det en insats som är positiv för mig själv och samhället? Vilken är min kallelse? Hur skulle det kunna vara annorlunda, sett ur ett helhetsperspektiv? Kvalitet och mening måste vara en del av receptet för individens självförverkligande, och därmed skapar man ett mer harmoniskt samhälle.

Det är inte möjligt att så här kort försöka beskriva hur en förändring till en bättre livskvalitetskulle förbättra samhället och den enskilda individens situation generellt. Det är en process som varierar från kommun till kommun och för varje individ, beroende på personlig historia och många andra faktorer. Men det är speciellt viktigt att omdefiniera och främja begreppet livskvalitet, och göra det med högsta prioritet, i följande områden:

  • Utbildning – på alla nivåer och discipliner, från grundskolan och uppåt, vuxenutbildning och studiegrupper inklusive forskning och livslång utbildning.
  • Stöd och utveckling för lokalt, småskaligt, ekologiskt/Permakulturellt jordbruk, inklusive naturligt skogsbruk. Främjande av integrerade system för natur, jordbruk och stadsplanering.
  • Stöd, utveckling och integration i samhället av miljöskyddsfrågor med tanke på naturens mångfald.
  • Främjande och integration av alternativa system för hälsa i de etablerade välfärdssystemen. Detta med tanke på de många aspekter och nivåer av välbefinnande som finns för individ och samhälle, med en förebyggande strategi där man har ett helhetsperspektiv.
  • Ersätta det nuvarande ekonomiska och monetära systemet på sikt med ett system som främjar social välfärd, mänsklighet, miljöskydd, naturens mångfald och resurshushållning.
  • En övergång från en samhällsstruktur som är centralstyrd av industri- och militärorganisationer, till en individbaserad lokal samhällsstruktur med miljövänliga beslut.
  • En kampanj för att starta en studiecirkelgrupp för politiker, där man skapar ett rikstäckande hållbart samhälle (ur ett lokalsamhälles perspektiv). Det skulle kunna kallas ”Lokalsamhällets renässans”. (Uppkallad efter en festival i Colorado, USA, och som kan ses på YouTube: En Permakultur-presentation av Bill Wilson).

Om någon skulle be mig att nämna den främsta drivkraften bakom den till synes meningslösa och beslutsamma förstörelsen av planeten, skulle mitt svar bli det nuvarande globala tillväxtfixerade ekonomiska systemet i kombination med det kontrollerade monetära systemet. Naturligtvis kan båda ändras, om vi först förstår att det går att ändra, och sedan bestämmer oss för att göra det.