Ett levande och självständigt samhälle.

Den självständiga enheten, avdelningen eller det självständiga systemet.

Under den här rubriken är självständighet, oberoende och frihet  nyckelbegreppen. Detta är en nyckelfaktor i det hållbara samhället, och man kan se objektivt på samhällsutvecklingen utifrån olika aspekter. Det viktiga och även nödvändiga med självförsörjning i samhällets alla skikt har försvunnit från den offentliga debatten och politiska dagordningen.

Stadens/samhällets, eller landets/statens möjlighet att utvecklas som en självständig enhet, måste prioriteras och utvärderas på nytt, om vi ska kunna undvika de värsta av de många kriser som vi står inför. Samma problembeskrivning kan tillämpas på både det industrialiserade jordbruket och på den moderna medborgaren.

När det gäller den moderna medborgaren, behandlas han eller hon mer som en konsumtions-/produktions- enhet och arbetsslav än en unik kreativ individ.

Samhället har ändrats historiskt från att till stor del ha varit oberoende, till att vara beroende av en lång rad av importerade resurser från när och fjärran. Det moderna samhället har blivit ett konsumtionsmonster och därmed extremt lättpåverkat. Detta aldrig sinande behov av oavbruten tillförsel av billig energi kan jämföras med en drogmissbrukare.  Detta missbruk har vuxit i proportion från en droppe i början av industrialiseringen till en allt större flod. Frågan är hur och på vilket sätt vi ska ta oss ur denna enkelriktade situation.

För att ett självständigt samhälle ska bli verklighet, måste man först prioritera många av alternativen som listats nedan. Denna förändring till ett oberoende (lokalt) samhälle är en process som bygger på en syntes av dessa alternativ. Denna process är unik i varje samhälle, sett till lokala förhållanden, historia och närvaron eller frånvaron av dessa alternativ.

  • Man måste först förstå behovet, och sedan vidta långsiktiga åtgärder, för att systema-tiskt ändra kurs mot ett hållbart lokalt samhälle.
  • Varje barns/individs frihet att finna sin egen unika kreativitet eller väg i livet.
  • Utformning av varje samhälle med övertygelse och respekt för platsen, stöd för orten, den unika geografin och främjandet av lokala, sociala och kulturella traditioner.
  • Utveckling av självständig systemteknik av bra kvalitet i byggnader och infrastruktur.
  • Kvalitet i den vedertagna demokratiska processen, och varje kommuns förhållande till naturen.
  • Lantbrukssystemets kvalitet, dess relation med naturen plus dess respekt och behandling av och integration med landskapet.

Alla dessa kriterier har ett avgörande inflytande på skapandet av ett hållbart samhälle. Sam-tidigt som vi i den `industrialiserade världen´ försöker att skapa ett hållbart samhälle, håller människorna  i den `underutvecklade världen´ på att gå åt samma håll som vi gjort förut, med samma dåliga resultat som vi erfarit, med sämre kvalitet på maten och sämre miljö på grund av användandet av bekämpningsmedel och kemikalier.

En viktig del av att uppnå oberoende för både individen och samhället är förståendet och accepterandet av idén med ömsesidigt beroende. Ensam är inte stark. Tillsammans är vi starkare.

Utveckling av samhället/staden

Det gamla uttrycket ”en kedja är inte starkare än den svagaste länken” har faktiskt mer att säga moderna stadsplanerare och designers och många andra institutioner med sina prioriteringar, än man först kan tro. Detta uttryck kan tillämpas på de flesta av samhällets attityder och praktiska utveckling!

Ett val mellan två planeringsbegrepp som mötte stadsplanerare och designers (arkitekter, ingenjörer och systemdesigners) i ett tidigt skede av den moderna stadsplaneringshistorien var följande:

Ett nätverk för systemstrategi, ”fjärrvärme, elektricitet” (Centraliserat) eller

Självständig-enhetsstrategi, ”solceller, bergvärme” (Decentraliserat).

Valet mellan de två vägarna var tyvärr starkt influerat av en dominerande faktor, det växande överflödet av ”billig” energi och den mäktiga lobbygruppen. Billig energi gjorde det möjligt för dem att strunta i att se de eventuella nackdelarna med beroendet av ett centralstyrt system. Strukturell teknik och teoretisk utveckling av stadsplanering blev totalt dominerat av kortsiktigt centraliserat tänkande.

Det är till stor del på grund av denna totala dominans av ett planerings- och designsystem, som den moderna icke funktionella, sårbara, ohållbara och tätbebyggda stad/stat kom till. Fixeringen vid tillväxt som dominerar dagens tänkande är diametralt motsatt idén om ett fristående samhälle och ett allvarligt hot mot jordens biosfär.