Ett alternativ till avlönat jobb i ett hållbart samhälle

Vem äger, leder och kontrollerar vårt samhälle?

Det var systemet med centraliserad valuta och lönearbetet som tillsammans lade grunden för den industriella revolutionen och gjorde att samhället från första början var ett projekt av och för en egennyttig utvald mäktig grupp. Dessa två samhälleliga byggstenar lade grunden till det globala systemet som vi har idag, vilket är odemokratiskt, omänskligt och katastrofalt förödande för natur och miljö. Båda systemen var och är medvetet hänsynslösa, alltmer dysfunktionella och konfliktfyllda. Nu, när båda systemen närmar sig ett totalt sammanbrott, blir deras fullständiga oförenlighet med miljöprinciper, mänskliga och demokratiska värden alltmer uppenbar.

Betald och obetald verksamhet

När man undersöker sysselsättningens betydelse i den industrialiserade västvärlden, är en slut-sats uppenbar. Om vi vill ha en framtid som är baserad på mänskliga och hållbara principer måste detta omprövas. Ett 150 – 200 år gammalt experiment av samhällsbygge baserat på lönearbete, för att nå nödvändiga framsteg, har visat sig vara en börda istället för en tillgång. Tanken som är naturlig och oundviklig, att varje medborgare är född till lönearbete, eller annorlunda uttryckt, en löneslav, måste omprövas. Arbete som utförs mot betalning i form av pengar är en oföränderlig norm i ett modernt samhälle och måste avslöjas som den konstruktion den är. De skapade attityder, särintressen och stödjande strukturer som spridits bland människorna, är främjat och konstruerat för en livsstil kring sysselsättningen, en livsstil som blivit en motivation för en individs legitimitet eller ens rätt att vara en del av samhället. Detta måste avslöjas och tas upp i en offentlig debatt.

Är avlönat arbete gammalmodigt?

Betydelsen av avlönat arbete har i själva verket upphört att vara relevant för våra verkliga behov och istället blivit skadligt för både individen och samhället. Systemet har inte bara slutat betjäna en stor del av mänskligheten med en grund för ett liv med kvalitet, utan den naturliga miljön som alla arter behöver för sin existens och sitt välbefinnande, och som förser oss med råvaror för produktion, håller på att förstöras snabbt. Denna förstörelse är direkt knuten till arbete som inte har någon kvalitetskontroll, ingen respekt eller omsorg för något annat än sin egen meningslösa expansion. Merparten av arbetet tillhör ett system som inte har någon annan legitimitet än att vi måste ha mer produktion och konsumtion för att öka tillväxten.

Priset för avlönat arbete

Lönearbete  är bundet till ett monetärt och finansiellt system som främjar och är bränslet för ett ekonomiskt system med skuld, obefogad ränta och obegränsad tillväxt, som ignorerar samhälleliga och individuella behov.  Det här systemet skapar mångfald, delar upp medborgare i två grupper: de som har och de som inte har, de som kan konkurrera om jobben och lyckas på en allt mindre arbetsmarknad, och de som misslyckas. De som arbetar och får lön och de som arbetar utan att få lön. Vem är det som avgör och vilka är de kriterier som definierar det arbete eller den verksamhet som är berättigad till betalning?

Det finansiella och monetära systemet och lönemodellen har alltid varit problematiska och obehagliga sängkamrater. Listan över problemen med denna relation är lång och växande:

 • En majoritet av arbetarna är dömda till ett livslångt löneslaveri.
 • Nödvändigheten att ta emot en lön försämrar förhållandet mellan arbete och meningsfullhet.
 • Den enskilde arbetstagarens behov är alltid underordnade arbetsplatsens krav.
 • Löneinflationen är en negativ kraft både för samhället och för arbetskraften på lång sikt.
 • Fördelarna från arbete minskar i betydelse för samhället och den enskilde individen.
 • Den anställde har liten eller ingen möjlighet att påverka sin arbetssituation.
 • Avlönat arbete är ett viktigt instrument för att hålla produktionen och konsumtionen igång, vilket i sin tur förser motorn till ekonomisk tillväxt med bränsle.
 • En konflikt mellan arbetstagarens behov och kostnader för produktionen leder till lägre kvalitet på produkter, tjänster och arbetsförutsättningar.
 • Anställningsvillkoren bygger på konkurrens och detta används för att manipulera och hindra personer som är mindre konkurrenskraftiga till fördel för de som har kompetens för jobbet. Det skapar marginalisering samt stärker klasskillnaderna i samhället.

Kvinnor och barn först

Är det möjligt att skapa ett system som från första början har inslag av svek, manipulation och socialt destruktiva tendenser? Svaret är ja och nej. Nej, det kan inte skapas i sin nuvarande form med diskutabelt ändamål. Ja, det kan ändras genom att separera och förändra enskilda delar. Denna förändring är oundviklig och oavsett om vi vill det eller inte, så pågår den redan på gräsrotsnivå på många håll i världen.*) Frågan är om denna rörelse för ekonomisk förändring går tillräckligt fort för att åstadkomma en verklig skillnad före nästa ekonomiska kris. Många förutspår att denna kris kommer att bli förödande, världsomspännande och eventuellt skapa en ”permanent” depression. Om vi inte börjar nu med att införa ett hållbart ekonomiskt system, så är det bara att hissa flaggan i topp och följa det sjunkande skeppet till botten.

Jag tror, att istället för att sticka våra huvuden i sanden och hoppas på det bästa, kan man använda några gamla eller nya principer som stöd i en förändringsprocess till ett mänskligt och miljövänligt ekonomiskt system. För att börja processen med en effektiv omstrukturering från en negativ till en positiv utveckling, måste samhället förändras på fyra områden.

*) Se local currency/ community currency.  Lokal ekonomi.

www.openmoney.org

www.postcarbon.org

www.solidar.lir.be/HemSida

http://solidar.lir.be/tiki-index.php?page=Fr%C3%A5gor+och+Svar

www.communitycurrency.org,

www.irta.com

http:steadystaterevolution.org/local-currency-and-bartering

Vad behöver göras?

Det nya målet för en utbildning i hållbarhet måste ha två inriktningar. Ändamålet för utbildningen måste sättas i ett större sammanhang så att man inte bara ser till kunskap, karriärutveckling eller anställning. Meningen med utbildningen måste vara att man ska kunna bli skicklig på det man lär sig. Tyngdpunkten ska vara en utveckling av individen till en i samhället helt integrerad person. Detta livslånga lärande skulle omfatta fysiska, känslomässiga, andliga och intellektuella aspekter. Helhet och integrering skulle styra, med viktiga områden som miljö, individuell tillvaro, relationer och konfliktlösning, känslomässigt och kritiskt tänkande etc. Karriärutbildning skulle ersättas av handledning och utbildning till ett kall eller ett yrke. Nyckelord skulle vara kvalitet, kompetens, systemtänkande, samhörighet och egna initiativ. Att använda projekt och samarbete som utbildningsform skulle prioriteras. Det borde vara självklart att ett icke demokratiskt utbildningssystem som vi har idag inte ska få förekomma i ett hållbart demokratiskt samhälle. Arbetsmarknaden skulle tvingas till en förändring.

Arbetets befrielse från löner! Parallellt med införandet av en individanpassad utbildning krävs en förändring av den rådande arbetsmodellen. Denna nya modell skulle vara oberoende av det gamla lönesystemet och behöver inte förlita sig på tillgång till lediga jobb eller marknadens krav.*) Marknadens efterfrågan justeras automatiskt till den nya arbetsmodellens villkor. Den nya betoningen på kallelsen eller yrket skulle växa ur ett behov av fristående individer och ett samhälle anpassat till hållbarhet (låg produktion).

*) Solidar: Ett datorbaserat system med digital valuta som är räntefri. Uppfinnare är Åsa Brandberg.

http://www.solidar.lir.be/tiki-index.php

Den naturliga miljöns komplexa behov kräver att vi individer förändrar vårt sätt att leva och att vi skapar ett hållbart samhälle. Detta krav är trefaldigt; en balans mellan individen, det gemensamma och den naturliga miljön och det sätter störst vikt vid det positiva kreativa själv-förverkligandet. Det gamla begreppet avlönat arbete, i motsats till icke avlönat arbete skulle förlora betydelse och bli förändrat. Arbetslöshet som begrepp och verklighet skulle bli föråldrat. En persons beslut att välja eller söka ett avlönat arbete skulle inte baseras på tvång som det är nu, utan främst på hans/ hennes egna behov och viljan att tjäna extra pengar eller bidra till det gemensammas bästa. När två parter i en affärsuppgörelse är jämställda, kommer båda att bli nöjda med resultatet. Denna vinn/ vinnsituation tillhör en verkligt jämlik demokrati och hållbarhet både på arbetsplatsen och den sociala sektorn.

Det  monetära systemets funktion och ägande måste omprövas och förändras. Det tredje området i förändringsprocessen till ett hållbart samhälle är det monetära systemet som måste vara villkorslöst för alla medborgare. Valutasystemet som nu ägs av privata banker måste ägas av samhället. Staten/ samhället måste ta bort systemet med ränta och skuld för att förbättra alla medborgares ekonomi och välfärd. Det finns redan många kompletterande eller alternativa valutasystem. Samhället behöver en självreglering så att det fritt kan blomstra, utvecklas och förändras. Utan detta flöde av information, energi och valuta (smörjmedel) kommer samhällets förmåga till självreglering upphöra att fungera. Det slutar med en kollaps, som det har gjort så många gånger förut i historien.

Det spekulativa finansiella och ekonomiska systemet som är baserat på produktion, konsumtion, skuld och tillväxt måste överges. Symbiosen mellan politiska, ekonomiska och monetära kontrollområden har länge varit en tärande cancer för både människa och natur. Så det fjärde området, en process som måste integreras med de tre andra, har inslag av både spontana händelseutvecklingar och överlevnadsreaktioner hos en stor kritisk människomassa. Det ser vi runt om i världen idag. Vissa aspekter av denna folkliga renässansrörelse måste be-skrivas och stödjas för att främja spridningen av metoden och ge oss en lösning på de många problem som vi skapat och står inför. Det är tid för ett uppvaknande när det gäller de här frågorna, där man kan använda sig av en kombination av gamla och nya lösningar.

Dessa aspekter av en välbehövlig förändring är delar i en process och de är både enkla och komplexa men kan inte fungera var för sig. Några av delarna i denna samhällsförändring är:

 • Lokala  kommunala företag.
 • Lokala lösningar i ett globalt sammanhang.
 • Samarbete, demokrati och jämlikhet.
 • Småskalighet och systematiska lösningar.
 • Prioritering av ideella och ömsesidigt beroende kooperativ.
 • Arbete i nätverk med utbildning om självförsörjning och världens kriser.