Valet av demokratiskt system som uppfyller alla kriterier för ett hållbart samhälle, kan vara en kombination av olika system eller ett enda system som tillgodoser de flesta av de praktiska och etiska behoven i ett samhälle. (Och får på inget sätt vara influerat av särintressen – speciellt ekonomiska.) Det är en process som kan vara olika i olika regioner, samhällen och kulturer. Den viktiga frågan för mig är att det så kallade ekonomiska systemet som dominerar nu är erkänt otillräckligt och att en förändring måste komma till stånd.

Två negativa faktorer i det nuvarande systemet måste med alla medel undvikas i framtiden, central- och/eller penningstyrda demokratiska beslut. Det system som slutligen väljs måste vara skräddarsytt för det lokala samhällets förväntningar och behov.

Ett demokratiskt system måste vara utformat efter lokalsamhällets historiska kriterier, men också så att varje individ får möjlighet att delta i de beslut som berör honom eller henne direkt. En handläggningsprocess måste förmodligen till för att man ska kunna utvärdera och acceptera ett alternativt system.

Demokrati måste börja i hemmet och i skolan och bör omfatta jämställdhet i individuella, lokala och globala frågor.

Lösningar för hållbar utveckling borde alltid förankras i det lokala samhället.

Det finns många olika alternativ till det nu rådande representativa demokratiska systemet. Det är faktiskt inte det enda eller slutliga systemet, som våra makthavare vill få oss att tro.

Här är några alternativ:

*Direct democracy, *Participatory democracy, *Grassroots democracy, *Deliberative democracy, *Public participation, *Consensus government, *Open course government, *Collaborative democracy etc.

En grov översättning till svenska:

*Direkt demokrati, *Delaktig demokrati, *Gräsrotsdemokrati, *Rådgivande demokrati,  *Allmänhetens deltagande, *Enad regering, *Öppen kurs regering, *Samarbetsdemokrati etc.

Direkt demokrati, även kallad för genuin demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva.[1] Direkt demokrati kan bland annat förekomma i föreningar, vid möten eller stämmor, normalt när antalet röstberättigade är ganska litet. Direkt demokrati som styrelseskick på nationell nivå existerar inte idag, utan vanligen förekommer olika former av representativ demokrati där representanter valda av de röstberättigade fattar beslut i enskilda frågor. Däremot finns inslag av direkt demokrati i många representativa demokratier, till exempel i form av folkomröstningar. Den tidiga atenska demokratin kan sägas ha tillämpat en form av direkt demokrati. Direkt demokrati passar bra inom EU:s regelverk för närhetsprincip, men trots det kan EU inte kallas för en demokratisk verksamhet.