Människa

 

Sedan några decennier har begreppet människa kommit att handla om individen trots att individen inte är en solitär i världen. Vi är alla delar av en materiell, social och mental värld.

Människan lever i sin inre värld som skapas genom de erfarenheter den får genom livet. Dessa erfarenheter påverkar hur vi ser på oss själva och omvärlden. När vi vistas i en omgivning anpassar vi oss för bli accepterade i gruppen. Det är en nedärvd funktion som hjärnan har sedan tiotusentals år.

Om den kontext människan befinner sig i är hälsosam upplever människan hälsa. Om kontexten präglas av idéer som inte är hälsosamma upplever människan ohälsa.

I takt med att klyftorna i samhället och världen ökar, ökar även ohälsan. I ett samhälle där människan enbart definieras utifrån sin funktion såsom arbetstagare, konsument, producent med mera förlorar människor känslan av egenvärde. Det ökar risken för konflikter av olika slag och psykisk ohälsa.