Plan B: Omställningsplan för att bemöta framtidens oroligheter

Det är nödvändigt att Norrköpings kommun tar fram en handlingsplan för att bemöta den alltmer osäkra framtiden.

 Sammanlöpande kriser

Om man tar hänsyn till de många rapporter och signaler som regelbundet framförs i forskning och media om globala systemsammanbrott, så borde man dra slutsatsen att det är dags att tänka om och byta kurs. Det rapporteras om tendenser till en negativ utveckling med funktionella och strukturella

försämringar inom den globala ekonomin, energin, ekologiska biosfären samt i kulturella och sociala sammanhang. Vi människor håller på att förbruka alla tillgångar och förstöra miljön över hela jordklotet, och som en följd därav driver vi på en utrotningsprocess inom naturens mångfald, som troligtvis så småningom inkluderar oss själva.

Den ekonomiska krisen

Vilka vinner i längden på det nuvarande ekonomiska systemet? Svaret är: De stora kapitalägarna. Med ränta på ränta, spekulationsmarknad och skuld som verktyg, driver man på tillväxtmaskinen som försämrar vår gemensamma livskvalitet. Det ekonomiska systemet suger ut och förstör naturen när de stora kapitalägarna samlar på sig alltmer kapital. ”Tillväxt är ett särintresse som utger sig för att vara ett allmänt intresse.”

Den strukturella inbyggda tillväxten ligger till grund för och driver på de andra globala kriserna. De flesta makthavare verkar inte ifrågasätta detta system som måste växa i oändlighet och där det enda målet är ”mera vinst”, utan de bara fortsätter i blindo. Följden blir att vi sågar av den gren vi sitter på. Utvecklingen av produkter och tjänster följer linjen att det ska vara snabbt och billigt, istället för av bästa kvalitet. Samhället belastas med överarbetade, utnyttjade och utslagna människor. I det ekonomiska receptet ingår maximerad produktion och konsumtion, och följden blir ett slit- och slängsamhälle.

Pågående export av arbetstillfällen gör att den höga arbetslösheten blir permanent med sänkta löner som följd. Det leder till våldsamma motsättningar mellan de som befinner sig på samhällets bottenskikt och de rika i samhällets toppskikt. Frågan om meningsfullt eller nyttigt ”arbete” för individen och samhället diskuteras aldrig. Hela tiden stiger stressnivån och samtidigt krävs det av de som har arbete att man ska arbeta mera. Samhällets/marknadens ständigt ökande efterfrågan på produkter och tjänster har gjort att  jordens resurser har minskat i snabb takt.

Energikrisen

Peak Oil som begrepp har spritt sig både inom forskarvärlden och inom energiexperternas kretsar. Det är ett begrepp som innebär att antalet oljefyndigheter inte längre ökar utan planar ut, och möjligtvis till och med minskar. Resultatet blir att en ökning av fortsatta oljeleveranser uteblir, samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka. När oljeproduktionen minskar och efterfrågan ökar resulterar det i prishöjningar. Med stigande priser på olja blir t ex livsmedel och andra varor för dyra för låginkomsttagare, och eventuellt också för en majoritet av medborgare och då är krisen ett faktum.

Miljökrisen

Den tredje krisen har pågått under en längre tid och trots att många miljoner människor har drabbats och många hundratusentals kvadratkilometer av naturen har förgiftats, utarmats och förstörts, reagerar världens regeringar med en gäspning, så länge deras egna land inte påverkats. Den katastrofala utvecklingen för miljön beror på fattigdom, avsaknad av utbildning, utsugning av tredje världen, centralstyrd ekonomi, den gröna vågen, den globala ekonomiska utvecklingen som styrs av multinationella företag, västvärldens konsumtionssamhälle, väpnade konflikter m m. Men om man bortser från dessa självklara orsaker, så är det mänsklighetens förhållande till naturen och en existentiell kris som är grunden till den allvarliga situationen vi befinner oss i.

Den sociala krisen

En naturlig följd av kulturkrisen är olika försämringar inom samhällets sociala struktur, skyddsnät och livsmiljö. Den sociala krisen är ofta symptomatisk med vår oförmåga att se helheten, att kunna se grundläggande förhållanden och koppla ihop trådarna. T ex storskalig industrialiserad produktion av näringsfattiga livsmedel, långa transportsträckor, försämrad miljö och ohälsa/sjukdomsutveckling. Avsaknaden av ett helhetssynsätt hos makthavare och deras ovilja att vidta åtgärder visas i följande splittrade exempel:

# Massarbetslöshet / Många som har jobb blir överarbetade.

# Ökande utbrändhet / Övertid blir allt vanligare.

# Katastrofalt hög medicinförbrukning / Förebyggande friskvård motarbetas.

# Nya köpcenter byggs / Ökat bilåkande, överkonsumtion och förstärkt växthuseffekt.

Det finns många fler exempel.

Offentlig verksamhet förvandlas till privatägd. Solidaritet och delaktighet samt medborgares infly-tande har förvandlats till marknadstänkande och ekonomiska beslut med centraliserat styre i Bryssel (EU). Vart tog politikernas övertygelse om demokrati vägen? Denna kris förekommer i alla länder över hela världen, men den växer inte lika fort överallt. Makthavarnas besked är alltid detsamma: låt marknaden eller mera central styrning lösa problemen.

Riktiga åtgärder

Vanliga reaktioner på ovanstående situations beskrivning är skepsis eller att man kräver att den beslutande makten ”vanligtvis långt härifrån” ska ta tag i problemen och fixa dem. Skepsis och ”någon annan ska fixa problemen/ syndromet” måste bemötas med utbildning och nya lösningar med aktuella exempel.

Situationen som den är idag är inte hållbar, och om man inte tar de försämringar som beskrivs på allvar kan man förvänta sig att utvecklingen går mot ett samhälleligt haveri. Det finns ingen snabb lösning och ju längre vi väntar desto större blir problemen. Vi måste sluta belasta både miljön och individen/samhället, och åstadkomma omfattande förändringar i samhällets grund.

Den tredje vägen – det lokala samhället tar plats och utvecklas

Ökad medvetenhet om vikten av global tillhörighet är ena sidan av en långsiktig utveckling. Den andra är en förståelse för det lokala samhällets betydelse och möjligheter. Det lokala samhällets utveckling till öar av självförsörjande unika enheter, ska komplettera det statliga globala alternativet och motverka den motsatta utvecklingen som drivs fram av det nuvarande ekonomiska tänkandet. En omvärdering och förstärkning av varje lokalt samhälles ekonomi på jordklotet skulle skapa balans inom och mellan länder, och det är avgörande för en långsiktig global säkerhet. Centralstyrning av samhället på bekostnad av det lokala samhällets möjligheter till självutveckling och initiativtagande måste aktivt motverkas, både av lokalpolitiker och alla andra som vill värna om lokalsamhällets utveckling i hållbarhetens anda.

En alternativ taktik behövs för att bemöta de kommande hoten. Med en satsning på det lokala samhället slipper man framtidens värsta scenarior, och man kan få tillgång till många kreativa medborgares engagemang och skaparkraft. Att skapa möjligheter till delaktighet för invånare är en av nycklarna till en grundläggande och omfattande förnyelse.

Utan fotfolkets engagemang och deltagande  i visionen ”Folkhemmet” skulle projektet aldrig bli framgångsrikt. Nu behöver vi en ny folkrörelse, med deltagande av näringsliv, politiker och tjänstemän för att få igång en gemensam strategi för att förnya, renovera och modernisera det gamla folkhemmet, den här gången med samhället, individen och naturen i samklang. Förnyelsen ska initieras på lokal nivå och sedan så småningom sprida sig till hela Sverige.

De problem som samhället har konfronterats med under en längre tid, har i mångt och mycket orsakats av en utveckling som inte har varit demokratisk. Med en tillgång till billig energi i överflöd som gjort att vi fått uppfattningen att den aldrig ska sina, har vi använt oljan på ett sådant sätt att det påverkat  miljön negativt. Dessa beslut har tagits mer och mer centralt och flyttats längre och längre bort från gemene man. Samhället har också styrts av ett omänskligt ekonomiskt tänkande som grundar sig på girighet, maktmissbruk och andra negativa företeelser.

Det är dags att inse att vi utifrån våra lokala förutsättningar kan bestämma själva hur samhället ska utvecklas.

Det hållbara samhället – en kort beskrivning

Grunden till ett hållbart samhälle menar jag, är ett system av lokala samhällen som i stort sett är fria från central styrning. Det är en ambition att samhället ska vara självförsörjande vad gäller ekonomi, livsmedel, arbetstillfällen och (förnybar) energi. Ett öppet samhälle måste vara inställt på ett ömsesidigt beroende och samarbete, med andra lokala samhällen. Slutligen måste man förstå att man är en del av naturen, och ett meningsfullt samhällsnyttigt arbete med livskvalitet och en global solidaritet måste stå i centrum för ett helhetsperspektiv.

Omställningen av samhället med ekonomi som problemlösning

För att en grundläggande omställning av samhället ska kunna komma igång behövs en medvetenhet om problemet och möjliga lösningar på detsamma. Det måste också finnas en möjlighet att engagera sig samt ett organisationsforum med en satsning på en utveckling av en lokal ekonomi. Med en lokal valuta som verktyg och smörjmedel kan man möjliggöra och underlätta andra oumbärliga åtgärder, som måste till för en förändring till ett hållbart samhälle.

Ett stort problem med det nuvarande ekonomiska systemet är att beslutsfattare tror att det är det enda alternativet, vilket också är ett dåligt alternativ. Idag finns över 2 500  ”alternativa”  valutasystem i olika länder över hela världen. De stimulerar lokala samhällens utveckling i sådana sammanhang som etablerade statliga och internationella valutor har misslyckats.

Oavsett den enskilda individens politiska åsikt eller ställning i samhället, är införandet av en lokal valuta bra för i stort sett alla, allt ifrån det lokala näringslivet, kulturlivet till arbetslösa, långtidssjukskrivna och naturen. Däremot är en lokal valuta mindre bra för stora företagskedjor. En studie från USA visar att en lokal valuta stödjer och bygger upp det lokala samhället. Pengarna cirkulerar i det lokala samhället och sprids inte ut i världen. För varje krona som man handlar för lokalt, reinvesteras 45 öre lokalt, i jämförelse med 15 öre för varje krona, som man handlar för på stora företagskedjor.

Andra fördelar med en etablerad lokal valuta är:

 • Traditionellt näringsliv och kulturliv stimuleras lokalt.
 • Den hjälper samhället att erkänna sin unika styrka, sin tillhörighet och värdet av samarbete.
 • Den inspirerar människor att leva i enlighet med sina värderingar, att följa sin inre passion snarare än att jaga ett föråldrat  ”framgångsbegrepp”.
 • Den möjliggör för människor att bidra till sitt samhälle och ta emot vad de behöver eller önskar i gengäld.
 • Den vårdar relationer och visar hur lokal produktion för lokala behov ger förmåner i samhället, samt minskar stressen i avlägsna samhällen som nästan har tvingats till slaveri och svält för att tillhandahålla resurser och service till världens rika.
 • Den skapar gemenskap och uppmuntrar till deltagande i demokratiska processer och visar hur icke hierarkiska system gör det möjligt för människor att bli kreativa och att kunna visa respekt och medkänsla.
 • Den stödjer/främjar de individer som inte har något eget kapital eller är marginaliserade och förstärker tilliten och skapandet i samarbetets anda.
 • Den stimulerar och stödjer  närproducerade ekologiska kvalitetsprodukter.
 • Den sänker stressen allmänt samt stödjer och stimulerar utvecklingen mot mångfald och kvalitet i samhället.
 • Den gör regionen/kommunen/individen mera oberoende och självförsörjande.

Information och tillstånd

Det finns flera variationer och möjligheter inom de olika alternativa valutasystemen som kan förstärka och utveckla den lokala ekonomin. Det finns historiska bevis för hur man med ekonomisk styrning kan sänka den höga arbetslösheten till noll, finansiera projekt och stödja och utveckla samhällsnyttiga företag och verksamheter. Och inte minst är lokal valuta ett verktyg som gör det möjligt för enskilda beslutsfattare och individer att arbeta med en vision istället för som slav inom ett kortsiktigt omänskligt centralstyrt ekonomiskt system.

Solidar: Ett datorbaserat system med digital valuta som är räntefri. Uppfinnare är Åsa Brandberg.

http://www.solidar.lir.be/tiki-index.php

Förslag till en vision om ett  hållbart Norrköping med omnejd.

 • Utveckling av ett grönt/hållbart Norrköping med omnejd.
 • Det lokala samhällets ekonomi i centrum.
 • Livskvalitet måste vara en utgångspunkt.
 • En satsning på ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete.
 • Öppenhet, delaktighet och lokal demokrati.
 • Ett samhälle utan oljeberoende.

Vi är allihop en del av problemen, men nu måste vi på allvar aktivera oss för att lösa dessa. Man kan se de här kriserna som en spännande chans att vara med och utnyttja alla möjligheter till nödvändiga förändringar för att sikta mot en hållbar framtid. Alternativet är att vi blundar för problemen och förnekar dem och låter rädslan gå över i hopplöshet, och därmed hoppas att någon annan ska lösa problemen åt oss.

Det handlar inte bara om att vi som varit med och skapat problemen vill bevara vår bekväma livsstil, utan också om den miljö som våra barn en gång får ärva. Det är nu som vi måste ta fram visionen och handlingskraften.