Vad är permakultur?

Permakultur är ett av världens mest helhetstänkande analys- och planeringsredskap. Kärnan i permakultur är baserad på en plats förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Permakultur bygger på samarbete och på lokala resurser i kretslopp. Den innehåller både vision och redskap, är bred och mångsidig och utvecklas ständigt över hela jordklotet.

I en permakulturdesign vävs människors bosättningar och arbetsplatser in i ett sammanhang, som tillgodoser

människors och djurs grundläggande behov av vatten, mat, fibrer, energi och livskvalitet. Arbetet med designen utgår från de fem grundläggande elementen jord, vatten, luft, energi och samhälle samt kring några designprinciper.

Syftet är att åstadkomma produktiva ekosystem, som är ekologiskt sunda, ekonomiskt lönsamma och socialt livskraftiga. De kan vara sofistikerade eller så enkla som man själv vill.

Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

Permakultur: start och utveckling

Permakultur kommer från vetenskapen om biologi och jordbruk, förenat med miljövård. Permakultur kan tillämpas i skiftande miljöer såsom trädgårdar, bostadsområden, förorter och landsbygd. Det är också möjligt att med denna metod rusta upp förfallna lantbruk och odla upp ökenområden. Varefter permakultur växte, omfattades fler och fler områden i samhället såsom ekonomi, social vetenskap, välfärd, arbetsmarknad, etik, demokrati med flera.

Detta beror kanske på att permakultur som är ett öppet system tillåter flexibilitet, anpassningsförmåga och villighet/möjlighet att acceptera nya lösningar. Lösningarna finns ”där ute” till alla problem (oavsett permakulturella eller samhälleliga) men en förändring till hållbart samhälle kräver öppenhet, observation och genomförande på lång sikt, baserat på kunskap och förståelse.

Helhet, anpassningsförmåga och respekt

Det finns två viktiga orsaker till att Permakultur har tillåtits att växa – att bli både internationellt känt och mäkta populärt på gräsrotsnivå – den helhetstänkande, öppna-ändlösa och den mänskliga och solidariska. Å ena sidan är Permakultur ett öppet integrerat, tekniskt avancerat designsystem, vid behov lätt att anpassa och å andra sidan möjligt att gå över till med en insats av traditionella kunskaper och forntida metoder. Öppenheten är grundläggande, och därför är det möjligt för vem som helst var som helst, att utvärdera och utforska oavsett orsak. Utvecklingen av permakultur fortsätter stadigt, utan central styrning och kontroll. Det beror på att fler och fler grupper/designers/ individer lär sig, experimenterar, bearbetar och delar med sig av sina erfarenheter och upptäckter.

Respekt för alla levande och döda ting är grundläggande för Permakultur

I Permakulturens utvecklingsprocess, har syftet att förändra samhället från grunden, blivit nödvändigt och på senare tid ett huvudsakligt mål. Grunden man refererar till är matjorden, som försämras och förstörs av vårt storskaliga industrialiserade icke förnybara jordbrukssystem och ekonomiskt drivna, förödande livsstil.

Det var den rika/närande matjorden, som först gjorde utvecklingen möjlig och slutligen genom felbehandling, orsakade undergång för alla de samhällen som valde makt och kontroll för att expandera och dominera. Förstörelsen av matjorden och i förlängningen förstörelsen av naturens möjlighet att föda oss, att främja djurlivet och också att breda ut sig över  jordklotet, leder så småningom till ett samhälles instabilitet och kollaps.

Vårt nuvarande industrialiserade jordbrukssystem tillsammans med den ständigt tilltagande utbredningen av städer och den omfattande massbilismen är de mest destruktiva aktiviteterna i människans hela – så kallade – utveckling.

Designmetoder

Permakulturens systemdesign är sammansatt av koncept, material, teknik och strategi. Man kan jämföra det med en människokropp. Den är sammansatt av många olika delar – hjärna, ben, blod, muskler, nerver och organ men fungerar som en organisk helhet. Helheten är större än summan av delarna, och den extra mängden är ett uttryck för fastställande och ändamål.

Den extra beståndsdelen är uppenbar i alla levande system såväl som Permakultursystem, det vill säga när observation och kunskap samverkar framgångsrikt.

Precis som de många kroppsdelarna samverkar i relation till varandra och helheten, så fungerar Permakulturen som ett designsystem, i ett försök att imitera, fabricera och integrera natur, rymd, tid, sociala och etiska komponenter till en helhet. (Inte nödvändigtvis alla i samma design)

För att åstadkomma detta koncentrerar sig en permakulturdesigner inte enbart på komponenterna, utan också på relationerna mellan dem och hur de samverkar eller kompletterar varandra och helheten. Till exempel, när en trädgård är dåligt utformad, kan delarna inte samverka med varandra. Då tenderar symptom som självförstörelse/icke förnyelsebarhet och andra missförhållanden att visa sig och därför behövs extra energitillskott som kompensation.

Men det är möjligt att använda samma delar på olika sätt. Man har  möjlighet att skapa ett väl fungerande och harmoniskt system som kan bli självutvecklande och man har därmed skapat en homogen enhet. Det är arrangerandet av delarna som ger designen sin unika möjlighet till funktionell utveckling. Designens inriktning bestäms av metoden som införs, och då kan det bli ett system där delarna drar nytta av varandra.

Det är inte möjligt att beskriva Permakulturens hela funktion i en sådan här kort artikel. Den grundläggande introduktionskursen är på två dagar, och nästa etapp är den grundläggande designkursen som är på två veckor. En komplett designkurs varar i ytterligare två veckor. Men för att lyckas professionellt måste man arbeta ”ute på fältet”.  För att bli en fullfjädrad designer krävs mycket erfarenhet.

Permakultur i livets alla skeden

En Permakulturdesigners kunskap och erfarenhet är omfattande och endast fantasin sätter gränser för dess användande. En designers verksamhetsinriktning är grundad på Permakulturbegrepp, principer, erfarenheter från projekt och kunskaper om många olika tekniker, och kan omfatta allt från arkitektur, teknik, ingenjörsvetenskap, landskapsarkitektur, växt och marinbiologi till lantbruk, sociala aktiviteter, stadsplanering och att vara inspirerad amatör. Permakultur är faktiskt öppet och tillgängligt för alla som vill starta ett äventyr som öppnar en helt ny värld av möjligheter både för individen och samhället.

Att skapa ett hållbart samhälle med hjälp av Permakultur är till stor del baserat på konceptet att agera lokalt och tänka globalt. Hur vi tänker, planerar och utför den nödvändiga förändringen i praktiken, är baserat på det lokala samhällets bestämmelser och ekonomi. En början till en grundläggande förändring måste och kan bara förekomma, när man går samman på gräsrots-nivå och skapar en rörelse, som ger möjlighet till kreativitet, engagemang och samarbete för  individer och grupper. En process som tillåter och förenar lokalbefolkningen i sin strävan att hitta lokala lösningar.

Två Permakulturlänkar:

http://video.google.com  + A Renaissance of Local

http://permaculture.org.au  + /2007/o3/01/greening-the-desert